โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลำปาง

เลขประจำตัวประชาชน

กรุณากรอกข้อมูลรูปแบบไม่ถูกต้อง